Jedną z cech systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza jest oferowanie uczniom wielu różnych form wsparcia. Ważnym elementem są formy realizowane najbliżej ucznia, w poszczególnych powiatowych Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (LCNK).

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie, uwzględniające poszczególne formy wsparcia, opisane są w Regulaminie uczestnictwa właściwym dla danego LCNK. 
 
- zajęcia pozalekcyjne

Podstawowa lokalna forma wsparcia. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 os. Uczeń uczestniczy w zajęciach w wymiarze 20 do 30 godzin (w zależności od przedmiotu i etapu edukacyjnego oraz klasy) rocznie. Od roku szkolnego 2016/2017 zajęcia pozalekcyjne realizowane będą według nowej formuły, w której część zajęć odbywać się będzie w bardzo małych grupach „klasowych” (nawet 3-osobowych), a pozostałe przyjmą formę zajęć projektowych wspólnych dla całej grupy.

Podczas zajęć pozalekcyjnych realizowany jest autorski program nauczania opracowywany przez nauczyciela specjalnie dla danej grupy uczniów, uwzględniający specyficzne potrzeby rozwojowe zdiagnozowane podczas badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia to indywidualizację wsparcia. Tematyka zajęć może wykraczać zdecydowanie poza podstawę programową, a jednym z omawianych zagadnień mogą być problemy i zadania pojawiające się na konkurach i olimpiadach przedmiotowych.

W Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego właściwym dla danego powiatu można zasięgnąć informacji m.in. o:
  • terminie uruchomienia zajęć i ich harmonogramie,
  • miejscu prowadzenia zajęć,
  • podziale na grupy i przyporządkowaniu nauczycieli. 
- warsztaty rozwijające kreatywność

Warsztaty rozwijające kreatywność stanowią formę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Poruszana tematyka obejmuje np. radzenie sobie ze stresem, wystąpienia publiczne, techniki uczenia się (np. szybkiego czytania), integrację z grupą rówieśniczą itp.

W Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego właściwym dla danego powiatu można zasięgnąć informacji m.in. o:
  • terminie uruchomienia warsztatów i ich harmonogramie,
  • miejscu prowadzenia warsztatów,
  • tematyce warsztatów i sposobie zapisywania się na nie.
- stypendia

Projekty Zdolni z Pomorza nie są typowymi projektami stypendialnymi. Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią tylko jedną z form wsparcia dla uczniów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, które otrzymać mogą wyłącznie uczniowie objęci opieką LCNK, określane są odrębnie w każdym powiecie. Możliwe jest stosowanie dodatkowych kryteriów związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną uczniów. Stypendia wypłacane są "z dołu" tj. pod koniec danego okresu (semestru) roku szkolnego. Pierwsze stypendia w roku szkolnym 2016/2017 wypłacone będą na początku 2017 r.

W Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego właściwym dla danego powiatu można zasięgnąć informacji m.in. o:
  • planowanym terminie publikacji regulaminu przyznawania stypendiów,
  • przewidywanym terminie wypłaty stypendiów.
- uzupełniające formy wsparcia

Przykładowe formy: wizyta u pracodawcy, wycieczka edukacyjna, warsztaty uzupełniające, spotkania z ciekawymi osobami (naukowcy, przedsiębiorcy itp.). Formy realizowane i organizowane na bieżąco, na podstawie potrzeb uczniów.

W Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego właściwym dla danego powiatu można zasięgnąć informacji m.in. o:
  • planowanym terminie rozpoczęcia realizacji formy wsparcia,
  • możliwości zgłaszania przez uczniów oczekiwań w zakresie uzupełniających form wsparcia.
- rozwój kompetencji społecznych

Udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne będą mogli wziąć uczniowie objęci wsparciem w tym obszarze. W roku 2016/2017 forma realizowana będzie w powiatach kartuskim, kwidzyńskim i lęborskim, w latach kolejnych na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje wkrótce.

Poza formami wsparcia skierowanymi bezpośrednio do uczniów LCNK realizują jeszcze w ramach projektów zadania związane z lokalną opieką pedagogiczno-metodyczną, diagnozą predyspozycji uczniów, prowadzą zakup pomocy dydaktycznych oraz zapewniają dojazdy na część spotkań akademickich.
   

Facebook