​Zachęcamy uczniów z obszarów: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, do zgłaszania się do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

 W ubiegłym roku aż dwa tysiące osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych. Mamy nadzieję i w tym roku na liczną reprezentację uczniów w każdym z konkursów.

 

Jeśli lubisz wyzwania, poznawać i doskonalić swoje umiejętności, odczuwasz radość i satysfakcję z podejmowanych nietypowych działań - to miejsce właśnie dla Ciebie!

 

Pomorska Liga Zadaniowa to konkurs organizowany na dwóch poziomach kształcenia: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. 

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

 

  Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2017/2018 

 

1. Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa. W tym wypadku należy zgłosić swój udział do nauczyciela prowadzącego lub lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, dane dyrektora szkoły i wskazać liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych pzredmiotów (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

 

2. Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

 

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2017 r. Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" we wszystkich jego punktach.

 

Konkurs jest realizowany w trzech etapach:
I etap podstawowy – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez nasz portal,
III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej (Gdańsk, Słupsk).

HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):


a) zgłoszenie do udziału w konkursie – do 5 grudnia 2017 roku,


b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego – od 11 do 13 grudnia 2017 roku,


11.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00 matematyka
11.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 biologia
12.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00  fizyka
12.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
13.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00 chemia
13.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 informatyka


c) eliminacje II etapu powiatowego – do 5 lutego 2018 roku,


d) eliminacje III etapu wojewódzkiego – 7 kwietnia 2018 roku.


Poniżej artykułu zamieszczono regulamin konkursu wraz załącznikami. 

Uczestnictwo uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej (PLZ) można zgłaszać na dwa sposoby
1. Zgłoszenie uczniów przez szkołę/placówkę oświatową
Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. 
W zgłoszeniu należy:
• podać dane teleadresowe szkoły,
• wprowadzić dane kontaktowe dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
• podać liczbę osób startujących z poszczególnych przedmiotów (fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).


2. Zgłoszenie indywidualne (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie zgłosiła się samodzielnie do konkursu)
Uczeń zgłasza się indywidualnie - w wypadku ucznia niepełnoletniego zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POMORSKA LIGA ZADANIOWA 2017/2018

DOKUMENTACJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - regula...
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - harmono...
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - wymaga...DOKUMENTACJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - regulamin
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - harmonogram
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - wymagania