Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w ostatniej już rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!  Zobacz plakat.

 • MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
– 15.07.2020-15.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– 10.10. 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 16.10.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 • CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

– do 30.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.10.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 16.10.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 16.10.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w powiecie człuchowskim, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK – obow. UODO
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP – obow. UODO

INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Wniosek o zmianę LCNK
 3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
 4. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski

 

Proszę o wysłanie pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oświadczenia o woli kontynuacji udziału w projekcie w nowym roku szkolnym 2020/21.

Przypominam, że uczniowie, którzy już uczestniczą w projekcie kolejny raz nie przechodzą procesu rekrutacji. 

Ta informacja dotyczy tylko tych osób, które nie dostarczyły oświadczenia.

DRUK OŚWIADCZENIA - docx

DRUK OŚWIADCZENIA - pdf

 

Mając na względzie rozwój sytuacji epidemicznej, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego przedłużył termin obowiązywania całkowitego zakazu organizowania imprez masowych na terenie UG do końca września 2020 roku.

Wobec tego tegoroczne Pomorskie Warsztaty Naukowe nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie. Jednakże, biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie warsztatami, chcemy przygotować je w formie on-line.

Wstępny harmonogram Pomorskich Warsztatów Naukowych 21-25 września 2020r. zakłada codziennie od poniedziałku do piątku: 3 godziny zajęć merytorycznych przed południem (do wyboru zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka polskiego, historii, itd), godziny lekcyjne dodatkowych zajęć popularnonaukowych po południu/wieczorem (wykłady, relacje, pokoje gier, wirtualny escape room, itp.).

Kolejne, bardziej szczegółowe informacje pojawią się wkrótce. Formalne zapisy na warsztaty zostaną przeprowadzone w dniach od 1 do 4 września.

 

 

Kochani! Pomimo tego, że nie skorzystaliśmy ze zbyt wielu form aktywności w projekcie w minionym już roku szkolnym, to wiem, że nauka na odległość kosztowała Was wiele wysiłku! Mam nadzieję, że od września będziemy mogli bezpiecznie kontynuować to, czego nie zdążyliśmy zrealizować.

  Życzymy Wam zasłużonego, udanego wypoczynku! Dbajcie o siebie i do szybkiego zobaczenia!

Opiekun pedagogiczno-metodyczny i nauczyciele

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” – nabór wniosków

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o stypendium na realizację projektu w roku szkolnym 2020/2021. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2020 r.

O stypendium może ubiegać się zespół uczniowski złożony przynajmniej z 2 osób, który będzie realizować projekt biorący udział w naszym konkursie projektów. Możecie starać się o takie wsparcie finansowe, jeśli: 

1) w roku szkolnym 2020/2021 będziecie pobierać naukę na terenie województwa pomorskiego,
2) w roku szkolnym 2020/2021 będziecie uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,
3) jesteście uczestnikami projektu „Zdolni z Pomorza” pod opieką Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK),
4) aktywnie korzystacie z form wsparcia oferowanych w ramach naszego projektu, czyli:
- możecie się wykazać wysoką frekwencją podczas zajęć pozalekcyjnych w LCNK (min. 60%) lub pozytywną opinią mentora,
- wzięliście udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia (czyli np. w spotkaniu akademickim, kółku olimpijskim, warsztatach tematycznych lub naukowych czy e-learningu albo jesteście objęci opieką mentorską)
- wzięliście udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia (czyli np. w konkursie projektów, Pomorskiej Lidze Zadaniowej, Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, w spotkaniu albo warsztatach autorskich czy w warsztatach projektowych).

Wniosek o przyznanie stypendium składa opiekun pedagogiczno-metodyczny, który oprócz danych teleadresowych i osobowych członków zespołu projektowego, już na etapie ubiegania się o świadczenia finansowe powinien podać tytuł projektu i jego obszar (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych) oraz opis (wzory dokumentów publikujemy poniżej).

Po wypełnieniu formularza w generatorze wniosków, należy go wydrukować i opatrzyć go we wskazanych miejscach:

1) pieczęcią wnioskodawcy,
2) podpisem wnioskodawcy,
3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),
4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,
5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

Generator wniosków

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje wówczas data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”. Drugi egzemplarz wniosku proszę zachować u siebie!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 2 – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności ucznia w ramach przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 3 do wniosku – opis projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania,
Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Agnieszka Smugłą, tel. 58 32 68 395, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Paula Giedziewicz, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021 jest wsparciem przyznawanym w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” dla uczniów – za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 (ujednolicony),

Regulamin „Konkursu projektów” w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,

Załącznik nr 1 do regulaminu „Konkursu projektów” – wskazówki dla uczestników,

Załącznik nr 2 do regulaminu „Konkursu projektów” – harmonogram,

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOC,

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: ODT,

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie DOCX,

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie ODT.

Rozgardiasz na przystani

 

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz liczne obostrzenia z tym związane jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczne letnie obozy naukowo-żeglarskie „Zdolni z Pomorza”.

W zamian za to za rok planujemy zorganizować sześć zamiast zwykle odbywających się w czasie jednych wakacji trzech tygodniowych obozowych turnusów.  

Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w ostatniej już rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!  Zobacz plakat.

 • MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
– 15.07.2020-15.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– 10.10. 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 16.10.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 • CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

– do 30.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.10.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 16.10.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 16.10.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w powiecie człuchowskim, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK – obow. UODO
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP – obow. UODO

INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Wniosek o zmianę LCNK
 3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
 4. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski

 

 1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
 4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) – nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

Informacja o stypendiach - plakat

 Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

Przykładem ubiegłego roku zachęcam do zapisów i udziału w WARSZTATACH NAUKOWYCH - II edycja. Odbędą się one we wrześniu na Uniwersytecie Gdańskim. 


Biorąc za dobry znak ogłoszenie terminów matur i licząc na względny powrót do normalności, uruchamiamy wstępne zapisy na Pomorskie Warsztaty Naukowe.

Wyniki tych wstępnych zapisów pozwolą nam dokładniej oszacować nasze siły na zamiary.


Wstępne informacje na stronie:

 https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=warsztaty

Na tej stronie znajduje się też filmowa relacja z ubiegłorocznych warsztatów  --> zobacz i oceń sam/a czy warto?

 

 

 

   

Facebook