Powiat Człuchowski 12 października 2016r. podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia i rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki,  podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W roku szkolnym 2016/17 projekt wspierał uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach jednego przedmiotu w formie zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć dostosowana była do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, uwzględniające zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach z dziedzin objętych wsparciem oraz wykraczające poza podstawę programową nauczania w szkole. Zajęcia realizowane były grupowo, jak również w formie indywidualnej w ramach jednej klasy przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami zdolnymi. Poza zajęciami uczniowie uczestniczyli w spotkaniu akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 41 uczniów z powiatu człuchowskiego z dwóch poziomów: gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.  

   

Facebook