Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” – nabór wniosków

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o stypendium na realizację projektu w roku szkolnym 2020/2021. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2020 r.

O stypendium może ubiegać się zespół uczniowski złożony przynajmniej z 2 osób, który będzie realizować projekt biorący udział w naszym konkursie projektów. Możecie starać się o takie wsparcie finansowe, jeśli: 

1) w roku szkolnym 2020/2021 będziecie pobierać naukę na terenie województwa pomorskiego,
2) w roku szkolnym 2020/2021 będziecie uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,
3) jesteście uczestnikami projektu „Zdolni z Pomorza” pod opieką Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK),
4) aktywnie korzystacie z form wsparcia oferowanych w ramach naszego projektu, czyli:
- możecie się wykazać wysoką frekwencją podczas zajęć pozalekcyjnych w LCNK (min. 60%) lub pozytywną opinią mentora,
- wzięliście udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia (czyli np. w spotkaniu akademickim, kółku olimpijskim, warsztatach tematycznych lub naukowych czy e-learningu albo jesteście objęci opieką mentorską)
- wzięliście udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia (czyli np. w konkursie projektów, Pomorskiej Lidze Zadaniowej, Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, w spotkaniu albo warsztatach autorskich czy w warsztatach projektowych).

Wniosek o przyznanie stypendium składa opiekun pedagogiczno-metodyczny, który oprócz danych teleadresowych i osobowych członków zespołu projektowego, już na etapie ubiegania się o świadczenia finansowe powinien podać tytuł projektu i jego obszar (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych) oraz opis (wzory dokumentów publikujemy poniżej).

Po wypełnieniu formularza w generatorze wniosków, należy go wydrukować i opatrzyć go we wskazanych miejscach:

1) pieczęcią wnioskodawcy,
2) podpisem wnioskodawcy,
3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),
4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,
5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

Generator wniosków

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje wówczas data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”. Drugi egzemplarz wniosku proszę zachować u siebie!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 2 – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności ucznia w ramach przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 3 do wniosku – opis projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania,
Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Agnieszka Smugłą, tel. 58 32 68 395, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Paula Giedziewicz, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021 jest wsparciem przyznawanym w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” dla uczniów – za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 (ujednolicony),

Regulamin „Konkursu projektów” w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,

Załącznik nr 1 do regulaminu „Konkursu projektów” – wskazówki dla uczestników,

Załącznik nr 2 do regulaminu „Konkursu projektów” – harmonogram,

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOC,

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: ODT,

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie DOCX,

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie ODT.

   

Facebook